1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLAD2 Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:Kerkplein Oostzaan.

Oostzaan | Huisvesting | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLAD2 Vergunning/ontheffing op of aan de weg, collectevergunning of standplaatsvergunning:Kerkplein Oostzaan.

Soort melding/vergunning en naam: Standplaatsvergunning weekmarkt (vrijdagen).Datum en tijdstippen: 1 maart 2020 t/m 31 december 2021.Locatie/ adres: Kerkplein.Verzenddatum 27 november 2020.Datum melding/vergunning: 19 oktober 2020.Zaaknummer: 588829.Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college te worden ingediend. Het bezwaarschrift bevat uw naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt (door bijvoorbeeld een kopie van deze brief mee te sturen), de reden van het bezwaar en eventueel een volmacht indien het bezwaarschrift door een ander namens u wordt ingediend. Een bezwaar schorst niet de werking van de vergunning.U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem verzoeken een voorlopige voorzieningen te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.U kunt ook digitaal een beroep- en/of verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Dit bericht wordt ook bekendgemaakt in het Kompas. De bekendmaking in het Kompas is leidend. Deze digitale bekendmaking is een extra service.

Locatie: Kerkbuurt, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen