1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking voornemen tot verkoop grond gelegen aan de Lisweg 109 te Oostzaan.

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADBekendmaking voornemen tot verkoop grond gelegen aan de Lisweg 109 te Oostzaan.

“Didam”-arrest De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten ten aanzien van openbare gronden transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden. Dit zodat iedere gegadigde kenbaar kan maken dat ook zij in aanmerking komt voor de betreffende ingebruikgeving. Voorgenomen verkoop De gemeente Oostzaan heeft het voornemen een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Oostzaan, sectie B, nummer 2728 gedeeltelijk, groot circa 78 vierkante meter, gelegen Lisweg 109, te verkopen aan dhr. C.G. Frugte. Motivering De gemeente Oostzaan meent om de navolgende redenen dat de beoogde partij de enige gegadigde is om voornoemd perceel d.m.v. verkoop te verkrijgen om reden van het feit dat de koper het stuk grond al huurt, in gebruik heeft als siertuin en hiermee enige gegadigde is voor de aankoop van het gehuurde. Reactie De gemeente Oostzaan zal drie weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het sluiten van een overeenkomst, tenzij zich voordien een andere partij als gegadigde meldt. Een schriftelijke reactie tegen dit voornemen kan gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer. Hierbij gaarne het zaaknummer 1240928 vermelden. Voor nadere inlichtingen kunt u zich melden bij de gemeente Oostzaan, P.T. Schoffelmeer, Medewerker Grondzaken (paul.schoffelmeer@over-gemeenten.nl).

Locatie: Lisweg, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen