1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan,

Oostzaan | Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan,

Overwegende dat: • gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning burgers dienen te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie in de samenleving en hiertoe onder meer een voorziening hulpmiddelen ter beschikking stellen, • de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang wensen samen te werken met betrekking tot de inkoop van de voorziening Wmo-hulpmiddelen, • dit inkooptraject gezien de aard en omvang van de behoefte en op grond van de Europese Richtlijn en Aanbestedingswet 2012 moet plaatsvinden via een Europese aanbesteding, • ten behoeve van een efficiënt verloop van deze Europese aanbesteding afgesproken is dat de gemeente Zaanstad, namens de samenwerkende gemeenten, als penvoerder zal optreden, • door de samenwerkende gemeenten hiertoe mandaat en volmacht aan de gemeente Zaanstad verleend dient te worden; Gelet op, • artikel 160, eerste lid, onder e en f Gemeentewet, en • afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht; Besluiten: 1. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad mandaat en volmacht te verlenen tot het Europees aanbesteden van de voorziening Wmo-hulpmiddelen, inclusief het nemen van de bij de aanbesteding behorende besluiten waaronder het besluiten tot de voorlopige- en definitieve gunning. 2. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad mandaat te verlenen om, in het geval van een juridisch geschil in verband met de Europese aanbesteding van de voorziening Wmo-hulpmiddelen, verweer te voeren. De kosten van het verweer worden evenredig verdeeld over de samenwerkende gemeenten. 3. Het in verband hiermee zo nodig verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad aan medewerkers van de gemeente Zaanstad toe te staan. Oostzaan, 15 september 2015, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan, De burgemeester, De gemeentesecretaris, R.Meerhof A. van den Assem

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen