1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTBekendmaking Transformatorstation Oostzaan, Ministerie van Economische ZakenWaar kunt u de stukken inzien?Hoe kunt u beroep instellen?Waar vindt u meer informatie?

Ministerie van Economische Zaken | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBekendmaking Transformatorstation Oostzaan, Ministerie van Economische ZakenWaar kunt u de stukken inzien?Hoe kunt u beroep instellen?Waar vindt u meer informatie?

Van vrijdag 17 april 2015 tot en met vrijdag 29 mei 2015 liggen de besluiten ter inzage voor project Oostzaan. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen. TenneT heeft het voornemen het 380/150 kV transformatorstation Oostzaan uit te breiden. Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 3-tal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken. Het gaat om de volgende overige besluiten: omgevingsvergunning, waterwetvergunning en ontheffing Flora- en Faunawet. De ontwerpen van het hierboven bedoelde plan en van de overige besluiten hebben van 14 november 2014 tot en met 29 december 2014 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn zeven zienswijzen van zeven personen en instanties naar voren gebracht. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het inpassingsplan vastgesteld en zijn de overige besluiten genomen. De besluiten op aanvraag worden op 16 april 2015 door de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt door plaatsing op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het inpassingsplan en de besluiten op aanvraag worden ook bekend gemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant en diverse huis-aan-huis bladen. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen het inpassingsplan en / of de overige besluiten in deze fase. U kunt van vrijdag 17 april 2015 tot en met vrijdag 29 mei 2015 het inpassingsplan, de overige besluiten en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie: – Gemeentehuis van de gemeente Oostzaan, Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan, T. 075-6512 100. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op die ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 18 april 2015 tot en met vrijdag 29 mei 2015. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen. U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: – de naam en het adres van de indiener; – de dagtekening; – een omschrijving van het besluit; – de redenen waarom men het niet eens is met het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl, telefoon (070) 379 89 79.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen