1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan de Haal 145 Oostzaan vastgesteld

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBestemmingsplan de Haal 145 Oostzaan vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2014 het bestemmingsplan de Haal 145 Oostzaan met het IDN NL.IMRO.0431.BP2014003010-0401 gewijzigd heeft vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het voornemen om met het nieuwe inrichtingsplan voor het perceel de Haal 145 ruimtelijk/juridisch mogelijk te maken. Dit plan voorziet respectievelijk in de volgende zaken: a. Nieuwbouw van een streekeigen woning, centraal gelegen op het perceel; b. Het opknappen van 2 (voormalige agrarische) schuren om deze weer te kunnen gebruiken ten dienste van het wonen; c. Het herinrichten van het terrein inclusief de sloop van een aantal kleine veldschuurtjes De wijzigingen betreffen het volgende: 1. de maximale inhoudsmaat van de woning is teruggebracht van 900 m3 naar 600 m3. (zie artikel 5.2.2. onder sub c van het plan); 2. Het plangebied is verkleind. Het achterste deel van het perceel grond, dat in het beschermde Natura 2000 gebied ligt, is uit het bestemmingsplan gehaald; 3. De huidige goot- en bouwhoogte van de kippenschuur op dit perceel, die wordt gerenoveerd, is in planverbeelding vastgelegd. Inzage: Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan met ingang van 2 juli 2015 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 3 Oostzaan en is direct raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0431.BP2014003010-0401; Beroep: Gedurende een termijn van zes weken, welke aanvangt op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kunnen: 1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt; 2. belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest; 3. een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen van het vastgestelde bestemmingplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u tegen het vaststellingsbesluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen