1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTKennisgeving Transformatorstation Oostzaan, Ministerie van Economische ZakenWaar kunt u de stukken inzien?InformatiemarktenU kunt uw mening gevenHoe kunt u reageren?Wat gebeurt hierna?Meer informatie

Ministerie van Economische Zaken | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving Transformatorstation Oostzaan, Ministerie van Economische ZakenWaar kunt u de stukken inzien?InformatiemarktenU kunt uw mening gevenHoe kunt u reageren?Wat gebeurt hierna?Meer informatie

Van vrijdag 14 november 2014 tot en met maandag 29 december 2014 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor het project Oostzaan. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. TenneT heeft het voornemen het 380/150 kV transformatorstation Oostzaan uit te breiden. Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast is een 3-tal overige besluiten nodig. Deze besluiten worden gelijktijdig met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken. Het gaat om de volgende overige besluiten: Omgevingsvergunning voor de uitbreiding van het transformatorstation en de fundatie van een mast; Waterwetvergunning voor de tijdelijke demping van een gedeelte van een waterloop en Flora- en Faunawet-ontheffing voor de buizerd en Noordse Woelmuis. U kunt nu reageren op het ontwerpinpassingsplan, alle ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken. U kunt van 14 november 2014 tot en met 29 december 2014 het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie: – Gemeentehuis van de gemeente Oostzaan, Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan, T (075)-651 21 00. De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu organiseren een inloopavond. U bent van harte welkom om daar vragen te stellen en informatie te krijgen over het project en de procedure. Deze inloopavond wordt gehouden op: – Donderdag 11 december 2014: De Kunstgreep, Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan. Van 19.00 uur tot 21.00 uur is de zaal open en heeft u de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de overheid en TenneT. U kunt vrij in- en uitlopen en op ieder moment met de diverse medewerkers spreken. Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijzen mondeling geven. Er is een notulist aanwezig om uw zienswijzen op te schrijven. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: – Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten? – Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? – Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpinpassingsplan, de ontwerpbesluiten of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder zienswijze kan een belanghebbende alleen beroep instellen als hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet indienen van een zienswijze. U kunt van vrijdag 14 november 2014 tot en met maandag 29 december 2014 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder Oostzaan. U kunt niet reageren via e-mail. Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Transformatorstation Oostzaan, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens een inloopavond of via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79. Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen