1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTKennisgevingsbesluit m.e.r-beoordeling De Haal 81, Oostzaan

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgevingsbesluit m.e.r-beoordeling De Haal 81, Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4a, Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 19 oktober 2012, is voor de locatie De Haal 81 te Oostzaan een verzoek ingekomen om een inrichting op te richten en een loods te bouwen. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingvolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2 lid 4 van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Oostzaan hebben besloten dat géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Oostzaan leiden de voorgenomen activiteiten ten aanzien van de oprichting van de inrichting, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het besluit en de overige stukken liggen vanaf donderdag 20 juni 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Kerkbuurt 4 te Oostzaan, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen