1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen splitsing appartement Lisweg 28 in Oostzaan

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen splitsing appartement Lisweg 28 in Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben om een verklaring van geen bedenkingen en een omgevingsvergunning met IDN NL.IMRO.0431.OP2012002010-0401 af te geven en deze tezamen ter inzage te leggen. De omgevingsvergunning betreft het perceel Lisweg 28 in Oostzaan en voorziet in het realiseren van een extra woning door splitsing van het bestaande appartement. Inzage: De vastgestelde omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 30 mei 2013 tot en met 10 juli 2013 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis en op de website: http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage. Het plan is direct in te zien via een viewer op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.OP2012002010-0401 Beroep: Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem door: • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen