1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTStart inspraakprocedure en Mileu-effectrapportage (Plan- MER) voor het voorontwerp bestemmingsplan voor het Buitengebied OostzaanWaarom een nieuw bestemmingsplan?Plan- MER

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTStart inspraakprocedure en Mileu-effectrapportage (Plan- MER) voor het voorontwerp bestemmingsplan voor het Buitengebied OostzaanWaarom een nieuw bestemmingsplan?Plan- MER

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat, met ingang van 5 september 2012 voor iedereen voor zes weken ter inzage ligt (inspraakprocedure): • Het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Oostzaan; • Het startdocument Plan- MER bestemmingsplan buitengebied Oostzaan. De geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van Oostzaan zijn verouderd en moeten wettelijk worden geactualiseerd. Wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld in de loop van de tijd veranderd en ook de wensen van burgers en bedrijven zijn gewijzigd. Het nieuwe bestemmingsplan biedt, binnen de geldende regels, ruimte voor nieuwe initiatieven. Verder bepaalt de Wet ruimtelijke ordening dat per 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Dit nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Oostzaan dat gelegen is buiten de dorpskern (de bestemmingsplannen Kom en Centrum) en de bedrijventerreinen. In het kader van de bestemmingsplanherziening wordt tevens een Milieu- effectrapportage (ook wel een Plan- MER genoemd) opgesteld. Een Plan- MER is noodzakelijk omdat het nieuwe bestemmingsplan diverse nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, onder meer voor (agrarische) bedrijven en de recreatie. De wet verplicht dat de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de natuur en het milieu tevoren goed moeten worden onderzocht. De procedure begint met het Startdocument over de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectrapport (de inhoud van het Plan- MER). In dit Startdocument worden aanleiding en aanpak van het milieueffectentraject beschreven. Inzage: Op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening 2005 van de gemeente Oostzaan en de Wet Milieubeheer worden het voorontwerp bestemmingsplan en het startdocument Plan- MER vrijgegeven voor inspraak voor ingezetenen en (andere) belanghebbenden. Vanaf woensdag 5 september tot en met dinsdag 16 oktober 2012 kunt u het voorontwerp- bestemmingsplan inzien. Dit kan op 2 manieren, namelijk: 1. Op de website van de gemeente Oostzaan onder (http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage); 2. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden, maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Op donderdag kunt u terecht tot 19.00 uur. Vergeet u niet uw legitimatie mee te nemen. U kunt het plan ook downloaden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.BP2012003001-0201 Inspraak:U kunt over dit voorontwerpbestemmingsplan en/of over de startdocument Plan-MER zowel schriftelijk als mondeling een reactie kenbaar maken bij de gemeente. Dit dient u te doen in de periode van 5 september tot en met 16 oktober 2012. Bij voorkeur dient u een reactie schriftelijk in. • Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer. U wordt verzocht in de aanhef van de brief te vermelden of uw reactie gericht is op het voorontwerp bestemmingsplan, op het Startdocument Plan-MER of op beide documenten. • Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer M. Mooij van het taakveld Vergunningen, telefoon: 075-651 21 00. De ingekomen reacties worden verwerkt in een eindverslag en zullen verder deel uitmaken van het bestemmingsplan. In het eindverslag zal een reactie worden gegeven op de ingebrachte inspraakreacties en zal gemotiveerd worden aangegeven of al dan niet tot een aanpassing wordt overgegaan.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen