1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTVoornemen weigering omgevingsvergunning  voor het realiseren van een berging achter het (woon)perceel Noordeinde 84 te Oostzaan

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVoornemen weigering omgevingsvergunning  voor het realiseren van een berging achter het (woon)perceel Noordeinde 84 te Oostzaan

Burgemeester en wethouders maken, zoals bedoeld in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te weigeren voor het oprichten van een berging ten behoeve van opslag van agrarisch materieel achter Noordeinde 84 te Oostzaan. (aanvraagnummer WB/2016/0030).De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 december 2016 geweigerd een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven.Inzage: Voordat er een besluit op de aanvraag omgevingsvergunning wordt genomen liggen het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit tot weigering van de verklaring van geen bedenkingen alsmede de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan. De bekendmaking kan ook digitaal worden ingezien op de website www.oostzaan.nl (zoekterm: ter inzage).Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzageligging (van 19 januari 2017 tot en met 1 maart 2017) kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan te Wormer. Dit kan ook mondeling op afspraak met het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.Wij maken u er voorts op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Locatie: Noordeinde, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen