1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADGemeente Oostzaan – Verkeersbesluit GPP De Glazenmaker 70

Oostzaan | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Oostzaan – Verkeersbesluit GPP De Glazenmaker 70

Overwegende dat:De bewoner van De Glazenmaker 70 te Oostzaan een verzoek heeft gedaan voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij dit adres;De betrokkende in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;De aanvrager geen parkeergelegenheid heeft op eigen terrein;De parkeerdruk in de omgeving van de woning dusdanig is dat regelmatig parkeren in de directe omgeving van de woning (vaak) niet mogelijk is;Door de aanleg van de parkeerplaats de verkeersveiligheid en het doelmatig gebruik van de weg niet in het gedrang komt;Dat deze straat binnen de bebouwde kom ligt en bij de gemeente in beheer is.Er wordt voldaan, gelezen de voorgaande punten, aan de voorwaarden om een gehandicaptenparkeerplaats toe te kennen aan de aanvrager.Besluiten:door plaatsing van bord E6 voorzien van een onderbord met kenteken conform bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het parkeren in een parkeerplaats ter hoogte van het adres De Glazenmaker 70 uitsluitend toe te staan met het voertuig voorzien van het op het bord vermelde kenteken.Aan te wijzen als gebruiker van de onder I bedoelde parkeerplaats de bewoner van De Glazenmaker 70 Oostzaan;III. Aan de onder II bedoelde aanwijzing de voorwaarden te verbinden dat de gebruiker: 1. Burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt, indien het boven genoemde adres verandert, 2. Burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt, indien hij/zij niet meer in het bezit is van een voertuig dan wel dit voertuig niet meer gebruikt, 3. Over een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart dient te beschikken. Indien de gehandicaptenparkeerkaart verloopt en niet wordt verlengd, dan zal de onder I bedoelde parkeerplaats komen te vervallen.IV. Afschrift van het besluit te zenden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties.CommunicatieHet verkeersbesluit wordt gepubliceerd in Het Kompas en in de Staatscourant.Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, 2 november 2021de secretaris / de burgemeesterA. Vergouwe / M. PolakBezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem)

Locatie: De Glazenmakerstraat, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen