1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADRECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan” ter inzage

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADRECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan” ter inzage

Door een technische fout is onderstaande aankondiging niet tijdig verschenen op de publicatiesite www.overheid.nl. Daarom wordt de aankondiging opnieuw gepubliceerd en is de ter inzagetermijn aangepast.Het college van Burgemeester en Wethouders van Oostzaan maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan” met plancode NL.IMRO.0431.BP7862710000-0301 ter inzage ligt. De procedure staat beschreven in artikel 6.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. Inhoud planHet betreft de herontwikkeling van de locatie Zuideinde 52 en 52a in Oostzaan. Het perceel Zuideinde 52 is in gebruik als Thais-afhaalrestaurant en op het perceel Zuideinde 52a bevindt zich café Huppelde pub. Het plan bestaat om de horeca te beëindigen, de bestaande bebouwing te saneren en in plaats hiervan maximaal vijf appartementen terug te bouwen. InzageHet ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan” met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan. Ook is het plan direct raadpleegbaar op https://www.ruimtelijkeplannen.nl.Kies ‘Plannen zoeken’. Vul bij het tabblad ‘Plannaam of -nummer’ het volgende in: NL.IMRO.0431.BP7862710000-0301. Vervolgens kies ‘zoeken’.Zienswijzen Iedereen kan een zienswijze indienen. Dit moet binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met 4 mei 2022) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk (gemotiveerd en ondertekend) worden ingediend. Een zienswijze moet worden gericht aan: de gemeenteraad van Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer, onder vermelding van “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Zuideinde 52 en 52a, Oostzaan”. Voor een eventuele mondelinge (telefonische) zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075 - 651 21 00.

Locatie: Zuideinde, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen