1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan tweede partiële herziening Bombraak tweede fase vastgesteld, Oostzaan

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBestemmingsplan tweede partiële herziening Bombraak tweede fase vastgesteld, Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 april 2014 het bestemmingsplan tweede partiële herziening Bombraak tweede fase met het IDN NL.IMRO.0431.BW2014001013-0401 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan tweede partiële herziening Bombraak tweede fase wordt globaal begrensd door de watergang aan de west- en noordzijde en door het Westeinde aan de zuid- en oostzijde. Deze herziening is een administratieve aanpassing om een onbedoelde tegenstelling tussen het bestemmingsplan en andere beleidsdocumenten van de gemeente Oostzaan te repareren. Inzage: Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan met ingang van 22 april 2015 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 en op de website http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage / Ook is het plan direct raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.BW2014001013-0401 Beroep: Gedurende een termijn van zes weken, welke aanvangt op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kunnen (alleen) belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u tegen het vaststellingsbesluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen