1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan Klein Twiske, OostzaanHogere Waarden Wet geluidhinder vastgesteld

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBestemmingsplan Klein Twiske, OostzaanHogere Waarden Wet geluidhinder vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2013 het bestemmingsplan ‘Klein Twiske’ met het IDN NL.IMRO.0431.BP2012002009-0401 gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan Klein Twiske wordt globaal begrensd door de contouren van de voormalige fabriekslocatie van de firma Meijn aan het Noordeinde te Oostzaan. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van maximaal 123 woningen, water, wegen en openbaar groen. De wijzigingen betreffen in hoofdzaak het volgende: – - In de regels: er zijn bruggetjes mogelijk gemaakt in de bestemming Water en speel en groen voorzieningen in de bestemming Wonen. – - In de plankaart (verbeelding): Op een paar kleine onderdelen zijn de bouwvlakken aangepast. Voor een volledige weergave van de wijzigingen verwijzen wij naar de nota van zienswijzen die deel uit maakt van de toelichting van het bestemmingsplan. Ten behoeve van dit bestemmingsplan zijn door overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai, hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk. Het betreft een hogere waarden op 4 woningen in het plangebied van respectievelijk 52, 53, 55 en 56 dB op de gevels. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Maatregelen om het geluidsniveau bij de bron terug te brengen zullen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Inzage: Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken kan met ingang van 6 maart 2013 worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan en op de website www.oostzaan.nl (http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage). Ook is het plan direct raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.BP2012002009-0401 Beroep: Gedurende een termijn van zes weken, welke aanvangt op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, kunnen (alleen) belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u tegen het vaststellingsbesluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. U kunt bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn van 6 weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist. Crisis- en herstelwet: Gelet op artikel 1.1 lid 1 onder a Crisis en herstelwet juncto artikel 3.1 van Bijlage 1 Crisis en herstelwet (Chw) zijn de procedureregels zoals opgenomen in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw op deze procedure van toepassing. Gelet op artikel 1.6 lid 2 Chw dient het beroepschrift de gronden van beroep te bevatten. Indien deze ontbreken zal het beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na afloop van de termijn voor het instellen van beroep kunnen op grond van artikel 1.6a Chw geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen