1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTBurgemeester en wethouders van Oostzaan;

Oostzaan | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTBurgemeester en wethouders van Oostzaan;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het verkeersplan Oostzaan;Gegeven dat:-ter plaatse van Kerkbuurt 21 een zebrapad is aangelegd;-dit zebrapad geblokkeerd wordt door geparkeerd auto’s op het voetpad;-het zicht op voetgangers wordt ontnomen door geparkeerde auto’s op het voetpad;Overwegende dat:-De verkeersveiligheid voor voetgangers in het geding is;-Er behoefte is aan een goede laad- losplaats nabij nummer 21; Besluiten:I.Het parkeervak direct voor Kerkbuurt 19,door plaatsing van bord E07 met onderbord “ 07.00 tot 10.00 uur” (conform bijlage 1 van het RVV en tekening GW619) aan te wijzen als laad- losplek;II. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de daarvoor in aanmerking komende partijen.BezwaarschriftBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift.Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem (postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Oostzaan, 28 juni 2016 burgemeester en wethouders van Oostzaande secretaris de burgemeestermw. A. van den Assem R. Meerhof

Locatie: Kerkbuurt, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen