1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTGemeente Oostzaan – Verkeersbesluit GPP Klaverweide 1

Oostzaan | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTGemeente Oostzaan - Verkeersbesluit GPP Klaverweide 1

Overwegende dat:De bewoner van het adres Klaverweide 1 te Oostzaan een verzoek heeft gedaan voor een gehandicaptenparkeerplaats nabij dit adres;Het vanwege de hydraulische lift die is geplaatst in de auto het niet mogelijk is op eigen terrein te parkeren;Het vanwege het in- en uitstappen middels de hydraulische lift noodzakelijk is voor de bewoner om over een parkeerplaats te beschikken die vrij blijft van obstakels aan de achterkant zoals andere voertuigen;Dat betrokkene zich niet of slechts met grote moeite kan voortbewegen;Dat deze straat binnen de bebouwde kom ligt en bij de gemeente in beheer is;Dat het besluit geen gevolgen heeft op de parkeerdruk in de wijk.Besluit:door plaatsing van bord E6 voorzien van een onderbord met kenteken conform bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het parkeren in een parkeerplaats ter hoogte van het adres Klaverweide 1 uitsluitend toe te staan met het voertuig voorzien van het op het onderbord vermelde kenteken. De locatie is aangegeven op de situatietekening met nummer GW796 van 20-02-2020;II. Aan de onder I bedoelde aanwijzing de voorwaarden te verbinden dat de gebruikers: 1. Burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt, indien zij verhuizen, 2. Burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk in kennis stelt, indien hij/zij niet meer in het bezit zijn van het benoemde voertuig dan wel dit voertuig niet meer gebruikt,III. Een afschrift van het besluit te zenden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties en de Staatscourant.Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, 14 april 2020de secretaris / de burgemeesterA. van den Assem / R. MeerhofBezwaarAls direct belanghebbende bij dit besluit kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van B&W gemeente Oostzaan. Adres: postbus 20, 1530 AA Wormer.Als u bezwaar maakt en er is een dringende aanleiding dat de uitvoering van het besluit wordt opgeschort, moet u tevens een verzoek indienen voor een Voorlopige Voorziening bij de Rechtbank te Haarlem: postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Locatie: Klaverweide, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen