1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTStart inspraakprocedure voor het voorontwerp bestemmingsplan voor bedrijventerrein de Ambacht te Oostzaan.Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTStart inspraakprocedure voor het voorontwerp bestemmingsplan voor bedrijventerrein de Ambacht te Oostzaan.Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat, met ingang van 8 november 2012 het voorontwerp bestemmingsplan de Ambacht voor iedereen voor zes weken ter inzage ligt (inspraakprocedure). Het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein de Ambacht is verouderd en moeten wettelijk worden geactualiseerd. Wet- en regelgeving zijn bijvoorbeeld in de loop van de tijd veranderd en ook de wensen van burgers en bedrijven zijn gewijzigd. Verder bepaalt de Wet ruimtelijke ordening dat per 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Inspraak: U kunt over dit voorontwerpbestemmingsplan zowel schriftelijk als mondeling een reactie kenbaar maken bij de gemeente. Dit dient u te doen in de periode van 8 november tot en met 20 december 2012. Bij voorkeur dient u een reactie schriftelijk in. Een schriftelijke inspraakreactie stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer. U wordt verzocht in de aanhef van de brief te vermelden of uw reactie gericht is op het voorontwerp bestemmingsplan de Ambacht. De ingekomen reacties worden verwerkt in een eindverslag en zullen verder deel uitmaken van het bestemmingsplan. In het eindverslag zal een reactie worden gegeven op de ingebrachte inspraakreacties en zal gemotiveerd worden aangegeven of al dan niet tot een aanpassing wordt overgegaan.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen