1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADUitvoeringsbeleid jaarlijks terugkerende evenementen gemeente Oostzaan

Oostzaan | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADUitvoeringsbeleid jaarlijks terugkerende evenementen gemeente Oostzaan

In het kader van administratieve lastenverlichting en mede naar aanleiding van het verhogen van de legestarieven voor evenementen in Oostzaan in 2014 heeft het college verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheid om evenementenvergunningen op een vereenvoudigde wijze en tegen lagere kosten te verlenen. Opdracht Meerdere evenementen in Oostzaan vinden jaarlijks plaats. Een aantal van deze evenementen wijzigt niet of nauwelijks. De opdracht is om te bezien of voor dergelijke evenementen de vergunning op een eenvoudiger manier en tegen lagere legeskosten kan worden verleend. Doelstelling In 2014 zijn de legeskosten voor het aanvragen van evenementenvergunningen voor burgers en bedrijven / instellingen gestegen. Voor de kostprijsberekening van een evenementenvergunning is uitgegaan van werkelijk bestede ambtelijke tijd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de leges naar € 252,50 voor alle evenementen tot 500 bezoekers. Bovendien wordt minder subsidie verleend aan instellingen die op lokaal niveau laagdrempelige evenementen voor onze inwoners organiseren. Een gevolg hiervan kan zijn dat evenementen uit Oostzaan vertrekken of worden afgelast. Oostzaan wil echter een gemeente blijven waar iets te beleven is, en waar een laagdrempelige procedure bestaat om evenementen te organiseren. De beoogde effecten van het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure voor jaarlijks terugkerende evenementen zijn de volgende: • organisaties van dergelijke evenementen hoeven niet meer ieder jaar opnieuw een uitgebreid aanvraagformulier in te dienen en dus ook niet jaarlijks de daarvoor verschuldigde leges te betalen. De administratieve lasten voor burgers en bedrijven worden hierdoor verminderd; • het aantal aanvragen voor evenementenvergunningen op jaarbasis daalt, waardoor ook voor de gemeente de administratieve lasten verminderen; • als gevolg van een verminderd aantal aanvragen kunnen die aanvragen voor evenementen die nog altijd jaarlijks vergund moeten worden nog beter worden afgewikkeld, waardoor een verdere professionaliseringsslag kan worden gemaakt, zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de organisatie en (hulp)diensten. Regelgeving Op grond van afdeling 7 van de Algemene Plaatselijke Verordening, in het bijzonder artikel 2:25 is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Artikel 2:24 lid 1 bepaalt wat onder evenement wordt verstaan. 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: a. bioscoopvoorstellingen; b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 van deze verordening; c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; f. activiteiten als bedoeld in artikel 2:9 en 2:39 van deze verordening. 2. Onder evenement wordt mede verstaan: a. een herdenkingsplechtigheid; b. een braderie; c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze verordening, op de weg; d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg; e. een klein evenement. f. door de burgemeester aan te wijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s. 3. Onder klein evenement wordt verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag. In artikel 2:25 van de APV wordt onder meer bepaald wanneer voor een evenement slechts een meldingsplicht bestaat. 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien: a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen; b. het evenement tussen 10.00 uur en 01.00 uur plaats vindt; c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur; d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m² per object; f. er een organisator is; g. de organisator 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester. 3. De burgemeester kan 3 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 4. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 5. De vergunningaanvrager van door de burgemeester aan te wijzen categorieën vergunningplichtige vechtsportwedstrijden of –gala’s, is niet van slecht levensgedrag. 6. De burgemeester weigert een vergunning als bedoeld in het eerste lid als de vergunningaanvrager van vechtsportwedstrijden of -gala’s van slecht levensgedrag is. Huidige werkwijze Momenteel wordt onderscheid gemaakt tussen meldingplichtige evenementen en vergunningplichtige evenementen. Meldingplicht Evenementen die voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden (zie boven) kunnen vanaf medio maart 2015 worden gemeld via een webformulier. De melding kan digitaal worden ingevuld en verzonden via de website van de gemeente Oostzaan. De ingediende meldingen worden via het zaaksysteem volledig digitaal afgehandeld. Ontvangen meldingen worden onmiddellijk digitaal ter kennisneming doorgezonden naar de hulpdiensten en relevante interne medewerkers. Als één van deze geadresseerden knel- of aandachtspunten aangeeft worden deze besproken met de organisatie om hiermee rekening te houden. In het uiterste geval wordt een andere datum of locatie besproken. Er worden geen leges in rekening gebracht voor het afwikkelen van dergelijke meldingen. Vergunningplicht Artikel 1:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalt dat een vergunning of ontheffing voor onbepaalde tijd geldt, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning zich daartegen verzet. De vergunning voor een evenement wordt momenteel voor één jaar verleend. Aanvragen worden voor advies uitgezet bij hulpdiensten en relevante interne medewerkers. Als iedereen positief heeft geadviseerd wordt de vergunning verleend. Bij een negatief advies wordt bekeken, samen met de organisatie, op welke manier alsnog aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Mocht dat niet kunnen, dan wordt de vergunning geweigerd. Voor elke vergunningaanvraag worden leges in rekening gebracht. Voorgestelde werkwijze Objectieve beoordeling De vergunningplicht bij evenementen is in het leven geroepen, omdat bij evenementen het risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het gevaar voor de veiligheid van bezoekers, omwonenden en derden groter is, al naar gelang de aard en omvang van het evenement. De laatste jaren is er op het gebied van veiligheid bij evenementen in Nederland veel te doen geweest, met name als gevolg van enkele (grote) incidenten. Van belang is dat een zo objectief mogelijke inschatting wordt gemaakt van de risico’s van evenementen voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu. Evenementen die jaarlijks terugkeren én waarvan de risico’s beperkt dan wel voldoende afgedekt zijn kunnen dan via een vereenvoudigde procedure worden verleend. Op deze manier wordt voorkomen dat evenementen die als (te) risicovol worden beschouwd niet vóóraf worden beoordeeld, waardoor niet adequaat genoeg kan worden ingesprongen op incidenten, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om het voor belanghebbenden mogelijk te maken om vóóraf bij het bekend maken van de aanvraag zienswijzen in te dienen of na vergunningverlening bezwaar te maken, is ervoor gekozen om voor evenementen die jaarlijks terugkeren geen meerjarige evenementenvergunning te verlenen. Op deze wijze zouden rechtsmiddelen voor belanghebbenden slechts openstaan binnen een termijn van 6 weken na de eerste vergunningverlening. Daarom wordt voorgesteld een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor jaarlijks terugkerende evenementen in te voeren, waarbij jaarlijks een evenementenvergunning wordt verleend (waartegen iedere keer bezwaar mogelijk is). Onderverdeling evenementen Evenementen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: I. Vergunningvrij II. Vergunningplichtige jaarlijks terugkerende evenementen III. Vergunningplichtige nieuwe evenementen en evenementen met een verhoogd risico Categorie I Vergunningvrij De procedure rondom de vergunningvrije evenementen wijzigt niet. De melding van het evenement moet ten minste 7 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop het evenement wordt gehouden worden ingediend. Dat kan door middel van een zogenaamd webformulier op de website van de gemeente, een formulier dat online kan worden ingevuld en ingediend. Na ontvangst van de melding wordt deze ter kennisneming gestuurd naar de hulpdiensten en relevante interne medewerkers. Als iemand opmerkingen heeft worden deze besproken met de organisatie. In het uiterste geval wordt een andere datum of locatie afgesproken. Categorie II en III, algemene bepalingen Uitgangspunt jaarlijks terugkerende evenementen Met ingang van 10 maart 2015 zal als uitgangspunt gelden dat evenementen die de afgelopen 2 jaren jaarlijks zijn vergund, vereenvoudigd worden afgedaan, tenzij dat in verband met de risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu niet gewenst is. Om dergelijke vergunningaanvragen snel en eenvoudig te kunnen afhandelen is het digitale kanaal (via een webformulier) het preferente aanvraagkanaal. Omdat alle vergunninggegevens bij jaarlijks terugkerende evenementen – na een eerste digitale aanvraagronde in maart 2015 – digitaal beschikbaar zijn, kan een nieuwe vergunning versneld worden afgedaan met minder administratieve handelingen (zoals printen, portokosten e.d.). Op deze wijze wordt de kostprijs van vergunningen voor jaarlijkse terugkerende evenementen lager, met lagere legeskosten tot gevolg (prijspeil 2015: € 23,65). Risico-afweging Het afwegingskader voor evenementen bestaat uit risico’s voor openbare orde en veiligheid, gezondheid en milieu. Bij grote evenementen wordt een risico-analyse uitgevoerd door een multidisciplinair team, waarin o.a. de politie, brandweer en GHOR deelnemen. Op deze manier worden risico’s goed inzichtelijk gemaakt en kunnen door de organisatie en/of operationele diensten maatregelen worden genomen om deze risico’s te beperkten. Met ingang van 10 maart 2015 wordt elk evenement waarvoor vergunning wordt aangevraagd beoordeeld zoals gebruikelijk. Alle voor het betreffende evenement relevante interne adviseurs en de politie, brandweer, Omgevingsdienst IJmond en (eventueel) GHOR worden verzocht te adviseren. Als één of meerdere adviseurs een negatief advies geven ten aanzien van de vergunningaanvraag, dan zal eerst worden beoordeeld, samen met de betreffende adviseur(s) en de aanvrager, of de aanvraag zodanig kan worden aangepast dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren. Aanvraagprocedure jaarlijks terugkerende evenementen De organisatie moet, ingeval van een jaarlijks terugkerend evenement, jaarlijks vóór 1 december via een digitaal aanvraagformulier op de website van de gemeente Oostzaan aangeven op welke datum het evenement het jaar daarop zal worden gehouden. Aan de hand hiervan kan eenvoudig digitaal een evenementenkalender worden opgesteld waarin het merendeel van de Oostzaanse evenementen is opgenomen. Dit biedt voor de operationele diensten de mogelijkheid om hun planning optimaal in te stellen. Wordt niet op tijd aangevraagd, dan moet de organisator een nieuwe vergunning aanvragen. In dat laatste geval wordt het reguliere legesbedrag voor het in behandeling nemen van een aanvraag in rekening gebracht. In sommige vergunningen zal de verplichting worden opgenomen om jaarlijks binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan het evenement bepaalde stukken, zoals een calamiteitenplan, aan te leveren bij de gemeente. De organisatie moet zich hier strikt aan houden. Digitaal aangevraagde evenementenvergunningen worden volledig digitaal afgehandeld, waarbij de aanvrager ook digitaal zijn vergunning krijgt. Voor de verkorte aanvraagprocedure voor een jaarlijks terugkerend evenement wordt een lager legesbedrag in rekening gebracht, onder toepassing van artikel 2.6.11 van de Legesverordening Oostzaan. Wijziging van een jaarlijks terugkerende evenement Als een evenement niet wijzigt ten opzichte van de verleende vergunning, dan hoeft de organisator, behalve het doorgeven van de datum en het eventueel indienen van in de vergunning genoemde documenten, niets meer te doen. Het evenement wordt dan vergund zoals in de voorafgaande jaren. Zijn er wél wijzigingen ten opzichte van de eerder ingediende aanvraag, dan moet de organisatie deze wijzigingen ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement doorgeven. Het aanvraagformulier zal hierop voor jaarlijks terugkerende evenementen worden aangepast. Aan de hand van die stukken wordt beoordeeld of er opnieuw vergunning moet worden verleend, en zo ja, of er meer gegevens nodig zijn. Als opnieuw vergunning moet worden aangevraagd en/of als er extra gegevens nodig zijn zal contact worden opgenomen met de aanvrager. Aan de hand van de wijzigingen die door een organisatie zijn doorgegeven kan blijken dat een geheel nieuwe vergunning niet nodig is, maar dat de vergunning wel op enkele punten gewijzigd moet worden. De kosten voor het verlenen van een “wijzigingsvergunning” zijn lager dan die voor een volledig nieuwe vergunning. Ook een eenmalige wijziging behoort tot de mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat als gevolg van wegwerkzaamheden eenmalig een andere locatie of route is bepaald. Intrekking vereenvoudigde procedure vergunningverlening Er zijn situaties denkbaar waarin het niet langer verantwoord dan wel wenselijk is een vergunning volgens de vereenvoudigde procedure af te doen. In de volgende omstandigheden kan een vergunning niet meer volgens de vereenvoudigde procedure worden afgedaan: 1. de inhoud en/of opzet van het evenement verandert dusdanig dat het niet meer past binnen de overwegingen dan wel voorwaarden van de verleende vergunning. Hierbij kan gedacht worden aan een andere organisatie, een andere periode (verplaatsing van najaar naar voorjaar bijvoorbeeld), (sterk) veranderd bezoekersaantal, gewijzigde locatie, gewijzigde opzet (zoals andere muzieksoort en andere doelgroep) et cetera; 2. er is sprake van strijd met de gestelde voorwaarden; 3. er is sprake geweest van verstoring van de openbare orde en veiligheid of er is sprake geweest van gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu. Categorie III Vergunningplichtige nieuwe evenementen / evenementen met een verhoogd risico Evenementen die in categorie III vallen moeten nog altijd jaarlijks vergunning aanvragen. Dit betreft evenementen met een verhoogd veiligheidsrisico (categorie B en C), zoals bepaald in het Evenementenbeleid van de gemeente Oostzaan. Het betreft hier in ieder geval de evenementen in het Twiske en vechtsportgala’s. De aanvraag moet ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend, zodat de voorbereiding op een zorgvuldige manier kan plaatsvinden. Immers, het betreft evenementen met een verhoogd risicoprofiel. Indien nodig wordt voor evenementen die in deze categorie vallen ook de uitgebreide risico-analyse worden uitgevoerd, voor zover dat niet al is gedaan. Nieuwe evenementen Evenementen die nog niet eerder in Oostzaan hebben plaatsgevonden worden altijd voor 1 jaar verleend. Hiervoor wordt het reguliere legesbedrag in rekening gebracht. Na afloop van het evenement zal een evaluatie plaatsvinden. Aan de hand van de evaluatie kan, bij een nieuwe aanvraag, worden bepaald of alsnog een vergunning via de vereenvoudigde procedure wordt verleend. Bijkomende toestemmingen Voor veel evenementen zijn, naast de evenementenvergunning, ook andere toestemmingen nodig. Denk aan de ontheffing van de Zondagswet, de ontheffing geluidhinder en de ontheffing van het autoluwe gebied. Overige toestemmingen worden in de evenementenvergunning verwerkt en gelden daarmee automatisch ook voor de opnieuw verleende evenementenvergunning. Dit geldt overigens niet voor de mogelijke ontheffing van de Drank- en Horecawet en de tijdelijke gebruiksvergunning. Deze moeten jaarlijks afzonderlijk worden aangevraagd. Evaluatie Deze beleidsregels zullen met ingang van 10 maart 2015 de eerste twee jaar jaarlijks worden geëvalueerd en, indien noodzakelijk, bijgesteld. De evaluatie zal plaatsvinden samen met de hulpdiensten en, indien nodig, interne adviseurs. Ook zal, steekproefsgewijs, de ervaringen van vergunninghouders worden gepeild. Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 maart 2015, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft. Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, de gemeentesecretaris, de burgemeester, R.Schaatsbergen R. Meerhof De burgemeester van Oostzaan, R.Meerhof

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen